جزوه کامل درس مدار های الکتریکی 3 – فصل هفتم – 13 صفحه

دسته بندی برق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 264 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:

ﻓﺼﻞ ٧
ﻓﺮآﺎﻧﺲهﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﺒﻜﻪ

در ﺑﺨﺶ اول اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻓﺮآﺎﻧﺲهﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺒﻜﻪهﺎی ﺧﻄﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎزﻣﺎن و ﻧﺤﻮة ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪهﺎ آﻪ در ﻓﺼﻮل ﻗﺒﻞ  ﺁﻣﻮﺧﺘﻴﻢ ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ. ﺑﺨﺶ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﺒﻜﻪ و ﺧﻮاص ﺁن در ﺷﺒﻜﻪهﺎی ﺧﻄﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ زﻣﺎن و ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺒﻬﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ ﻓﺮآﺎﻧﺲهﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺒﻜﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ در ﻓﺼﻞ ﻓﻮق ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *